Domů

Multifunkční analyzátor pro ambulantní lékaře Finecare II FIA Meter

(CRP, PCT, NT-proBNP, cTnl, Myo, CK-MB, H-FABP, BNP, HbA1c, MAU, CYS-C, T4, TSH, NGAL, AFP, PSA, CEA, D-dimer, HCG)

Metoda : Fluorescenční imunoanalýza

Pro své kompaktní rozměry, rychlou diagnostiku a integrovanou tiskárnu je ideální do ordinace. Předností Point of Care zažízení (dále jen POCT zařízení) je realizace vyšetření přímo v době kdy je pacient přítomen, což může vést k okamžité změně léčby. Přesné výsledky Vám tedy umožní rychlé a správné rozhodnutí v léčbě pacientů.

Součástí přístroje je i kompaktní stojan na testy s časovači.

Podíl vyšetření CRP v POCT režimu na všech vyšetřeních, včetně laboratorních postupněnarůstá od roku 2006, až v letech 2012-2014 zůstává za hranicí 40%. (SEIFERT, et al.2016)

O analyzátoru – postupy měření

Multifunkční analyzátor Finecare II

Finecare II FIA Meter vyráběný firmou Wondfo Biotech Co., Ltd. je přenosné zařízení požívající fluorescenční detekci pro kvantifikaci koncentrace různých druhů analytů v lidské krvi nebo moči. Toto zařízení je určeno pro diagnostické použití in vitro.

Princip měření

Postup měření CRP

CRP test je založen na fluorescenční́ imunoanalytické́ technice. CRP test používá sendvičovou imunodetekční metodu, kdy se detekční́ pufr smíchá́ v testovací́ lahvičce se vzorkem krve. Pufr obsahuje fluoresceinem značenou detektorovou anti-CRP protilátku, která́ se váže na CRP antigen ze vzorku krve. Jakmile je směs vzorku vložena do jamky pro vzorek v testovací́ kazetě̌ , pohybuje se nitrocelulózovou matrici testovacího proužku pomocí kapilárního jevu, komplexy detektorové protilátky a CRP jsou zachyceny ke druhé sendvičové anti-CRP protilátce, která je imobilizována v testovacím proužku. Čím více je CRP antigenu ve vzorku krve, tím více komplexů je akumulováno v testovacím proužku. Intenzita signálu fluorescence detektorové protilátky odráží množství zachyceného CRP a přes mikroprocesor se zobrazuje koncentrace CRP ve vzorku krve. (WONDFO, 2016)

CRP testovací set se skládá z testovací kazety, kapiláry na odběr krve a detektorového pufru. Testovací́ kazeta je balena jednotlivě v sáčku z hliníkové folie s desikantem a kapiláry na odběr krve jsou zabaleny v plastovém sáčku. Detekční́ pufr je balen a odděleně od testovací kazety a kapilár. (WONDFO, 2016)

Nasátí vzorku kapilárkou, promíchání s pufrem, dávkování do testovací kazetky. Součástí balení CRP testů je i jednorázová pipetka pro odběr kapilární krve, ID chip s kalibračními daty pro každou šarži testů.

Testovací́ kazeta obsahuje testovací proužek s imobilizovanou myší monoklonální́protilátkou proti lidskému CRP a kontrolní proužek s imobilizovaným králičím IgG. Detekční pufr obsahuje fluoresceinem značenou anti-CRP protilátku (myší monoklonální), fluoresceinem značenou anti-králičí IgG protilátku, BSA, stabilizátor a azid sodný jako konzervační činidlo. Kapilára pro odběr krve se používá pro přenesení 8,5 mikrolitrůkapilární plné krve, případně se přenese 5 mikrolitrů plazmy nebo séra pomocí pipety do nádobky s pufrem. Následně (po minutovém promíchání) do testovací kazety se pomocí pipety přenese 75 mikrolitrů směsi (WONDFO, 2016)


<1.0 mg/l Nízké riziko CVD (bez zánětu)

1.0-3.0 mg/l Mírné riziko CVD (bez zánětu)

>3,0 mg/l Vyšší CVD riziko (bez zánětu)

>10 mg/l Možná infekce (bakteriální nebo virová)

10-20 mg/l Většinou indikuje virovou infekci nebo mírnou bakteriální infekci

20-50 mg/lVětšinou indikuje mírnou bakteriální infekci

50 mg/l Většinou indikuje vážnou virovou infekci

(WONDFO, 2016)

Postup měření HbA1c

HbA1c test je také založen na fluorescenční́ imunoanalytické́ technice. HbA1c test používá sendvičovou imunodetekční metodu, kdy se detekční́ pufr smíchá́ v testovací́ lahvičce se vzorkem krve. Pufr obsahuje fluoresceinem značenou detektorovou HbA1c protilátku, která́ se váže na HbA1c ve vzorku. Jakmile je směs vzorku vložena do jamky pro vzorek v testovací́ kazetě̌ , pohybuje se nitrocelulózovou matrici testovacího proužku pomocí kapilárního jevu, komplexy detektorové protilátky a HbA1c jsou zachyceny ke druhé sendvičové HbA1c protilátce, která je imobilizována v testovacím proužku. Fluorescenčněznačená detektorová Hb protilátka se naváže na Hb ve vzorku krve, komplexy jsou zachyceny Hb protilátkou která je imobilozována v testovacím proužku Intenzita signálu fluorescence odráží množství koncentrace HbA1c a Hb ve vzorku. Poměr mezi signály HbA1c a Hb pak odpovídají poměrům mezi HbA1c a Hb. (WONDFO, 2016)

HbA1c testovací set se skládá z testovací kazety, kapiláry na odběr krve a detektorového pufru. Testovací́ kazeta je balena jednotlivě v sáčku z hliníkové folie s desikantem a kapiláry na odběr krve jsou zabaleny v plastovém sáčku. Detekční́ pufr je balen současněs testovacími kazetami a kapilárami. (WONDFO, 2016)

Postup odběru a zpracování vzrorku pomocí pipetky, po nasátí se vhodí do pufru a výsledná směs se aplikuje klasickou pipetou (není součástí dodávky). Lze napipetovat přímo i vzorek ze zkumavky do pufrového roztoku.

Kapilára pro odběr krve se používá pro přenesení 10 mikrolitrů plné krve do nádobky s pufrem. Následně se (po minutovém promíchání) aplikuje 75 mikrolitrů směsi do testovací kazety (WONDFO, 2016)

Normální referenční rozmezí: <65 % (WONDFO, 2016)

Pro přepočet z jednotky % NGSP/DCCT na jednotku mmol/mol jsme použili vzorec dle Doporučení výboru ČSKB:

Xmmol/mol = (X%NGSP/DCCT – 2,152) / 0,9148 (FRIEDECKÝ, 2012)

Tento vzorec jsme dosadili do programu Excel a při zápisu hodnot z měření se tak daly ihned porovnávat obě metody tj. aby výsledky byly ve shodných jednotkách.

Videoukázka použití analyzátoru:

Srovnání s klasickými metodami

Cíl : Posoudit, zda mezi výsledky získanými měřením v POCT režimu a výsledky z akreditované laboratoře existuje dostatečná shoda při simultánních měřeních.

Pro porovnání měření na analyzátoru POCT a akreditovanou laboratoří jsme zvolili C- reaktivní protein (CRP) a glykovaný hemoglobin (HbA1c).

Pro rutinní metody v akreditované laboratoři:
Mindray BS-400 – měřený parametr CRP
Arkray Inc. HA-8160 ADAMS A1c – měřený parametr HbA1c

Pro POCT metody:
tester Wondfo Finecare II FIA Meter – parametr CRP a parametr HbA1c

Jelikož byly analýzy prováděny v akreditované analytické laboratoři, veškeré metody pro rutinní provoz musí být zde kontinuálně verifikovány a zajištěna návaznost na mezinárodní stadard.

Koncentrace HbA1c byly dále stanoveny v několika sériích v průběhu pěti dnů u vybraných pacientů (n=23). Hodnoty se nacházely v intervalu 38 až 116 mmol/mol, tím byl zcela pokryt interval normálních a patlogických hodnot odpovídajících jak zdravým pacientům, tak i hodnoty vyšší, odrážející aktuální patologický zdravotní stav pacienta. Měření bylo provedeno simultánně, nejprve na analyzátoru japonské firmy Arkray Inc., HA-8160 ADAMS A1c a následně na POCT testeru Wondfo Finecare.

Programem CurveExpert jsme testovali korelační závislost stanovení HbA1c reálných vzorků pacientů na přístrojích Arkray HA-8160 a Wondfo Finecare. Přijatelnou se jeví lineární funkční závislost hodnot nalezených na obou přístrojích. V grafu číslo 11 jsme použili k vyhodnocení soubor všech naměřených hodnot HbA1c.

Programem CurveExpert jsme testovali korelační závislost stanovení HbA1c reálných vzorků pacientů na přístrojích Arkray HA-8160 a Wondfo Finecare. Přijatelnou se jeví lineární funkční závislost hodnot nalezených na obou přístrojích. V grafu číslo 12 jsme použili k vyhodnocení soubor všech naměřených hodnot v intervalu 30 až 70 mmol/mol.

Použitý program CurveExpert nabízí škálu parametrů získaných vyhodnocením testovaných naměřených hodnot koncentrací analytu. Vtomto případě například koncentrací HbA1c a umožňuje přehledné statistické zhodnocení výsledků a jejích korelací mezi testovanými přístroji

Porovnání stanovení parametru CRP i HbA1c za použití přístroje Wondfo Finecare ukázala že přístroj lze úspěšně použít a využívat v ambulancích zdravotnických zařízeních (snadná obsluha, snadné provedení analýzy), ale za předpokladu že bude zajištěna harmonizace s výsledky laboratoře

Kontakt

Pro více informací a cenové nabídky prosíme o kontakt na email : obchod@medicalis.cz

Mgr. Petr Oravski – vystupující pod obchodní značkou Medicalis a provozující eshop na adrese www.vseprosvezdravi.cz, zapsán v Živnostenském rejstříku.

– IČ: 70246645

– DIČ: CZ7810255079

Kontaktní adresy:

– fakturační adresa: U lesa 772/26, 73401 Karviná 4, Česká republika

– pobočka pro PL: Bobrecka 25, 43400 Cieszyn, Polsko

– korespondenční adresa pro USA:  3501 Jack Northrop Ave, Suite #B2913,  Hawthorne, CA 90250, USA

Telefonní kontakt:

CZ: +420 604 283 556

PL: +48 536 419 617

E-mail:

obchod@medicalis.cz

Eshop : www.vseprosvezdravi.cz

Eshop : www.zdravtech.cz

Stetoskopy Littmann : www.stetoskop-littmann.cz

Teploměry ThemoFlash : www.thermoflash.cz

Produkty z léčebného bahna a soli : www.laznedoma.eu